Kyoto cosmetics

Matcha & Green tea

Traditional crafts

Sake

Foods

  • Tsukemono pickles
  • Chirimen sansho
  • Yuba
  • kazari-fu

Confectionary